Istnieją sytuacje, że w danym przedsiębiorstwie należy wykonać jego wyceny. Służy to wydaniu opinii na temat wartości spółki oraz określeniu jej zasobności. Wycena uwzględnia metody i procedury niezbędne do bezstronnego, a jednocześnie i rzetelnego określenia wartości firmy. Istnieje możliwość zastosowania różnorodnych metod, które pomagają oszacowaniu, które są zależne od podstawy przepływów pieniężnych zdyskontowanych w danej firmie.

Metoda cash flow – prognozowana wycena przedsiębiorstwa

Metoda wyceny ma swoje podłoże w prognozach dotyczących – ocena wartości firm, a także w ocenie jego aktywów związanych z generowaniem dochodów w przyszłości. To tak zwana metoda cash flow, która jest jedną z najbardziej powszechnych związanych z wycena przedsiębiorstw i ponadto najbardziej pożądaną ze względu na uwzględnienie realnej wewnętrznej wartości spółki.

Ta metoda jest podatna i wrażliwa na zmiany stopy dyskontowej oraz współczynnika wzrostu w czasie rezydualnym, dlatego podejmując się wyceny za pomocą tego sposobu, należy ustawić odpowiednie zmienne, co jest kluczowym zadaniem. Jednak warto mieć na uwadze, że skuteczność wyceny za pomocą tej metody jest zależna od jakości prognoz, na których została oparta, co jest najważniejszym czynnikiem. Pamiętaj, że podejście to dotyczy wartości przedsiębiorstwa opartego na prognozach dochodów ekonomicznych dyskontowanych z prognozowaną stopą zwrotu.

Metody dochodowe jako te najbardziej rzeczywiste

Jeżeli chodzi o metodę dochodową wyceny, to zalicza się między innymi metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, która ma związek z przepływami przynależnymi właścicielom lub wszystkim stronom, które ją finansują, czyli na przykład wierzycielom oraz właścicielom. Inną z kolei metodą jest metoda zdyskontowanych zysków, a następną zdyskontowanych dywidend.

Warto zaznaczyć, że w przypadku przedsiębiorstw, których funkcjonowanie jest nieco ograniczone z pewnych powodów (np. restrukturyzacji, zaburzeń gospodarczych w kraju), wycena powinna być adekwatna do okresu planowanej jego działalności. Z kolei, jeśli zakłada się kontynuację działalności przedsiębiorstwa bez względu na czas, to projekcja powinna dotyczyć okresu, który poprzedza fazę pełnej dojrzałości działalności operacyjnej, która charakteryzuje się osiąganiem systematycznych oraz płynnych dochodów.

Ponadto wynik wyceny metodą dochodową powinien być skorygowany o aktywa oraz pasywa, które zostały nieuwzględnione w prognozowanej działalności operacyjnej. Najważniejszymi kwestiami w tego rodzaju podejściu jest naznaczenie dokładnych strumieni dochodów ekonomicznych. Takie kwestie powinny być zawarte w raporcie z wyceny, który jest ostatnim elementem całego procesu dotyczącego oszacowania wartości przedsiębiorstwa.

Rodzaje wycen wartości przedsiębiorstwa

Główny podział wyceny przedsiębiorstw rozróżnia się trzy elementarne metody, które są najbardziej rzetelne i sprawdzają się. Te najczęściej stosowane to:

  • metoda dochodowa,
  • metoda porównawcza,
  • metoda majątkowa.

Metoda dochodowa opiera się o oszacowanie wartości całego przedsiębiorstwa na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych, które mają być generowane w przyszłości, co oznacza, że ten rodzaj założenia uwzględnia zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz dokładnie opisuje ryzyko, które jest związane z dalszą działalnością przedsiębiorstwa. Dzięki tym próbom określa się szacunkową wartość przedsiębiorstwa. Używa się do tego odpowiednich wskaźników między innymi wskaźnika dyskontowania. Taka metoda zwykle jest stosowana w przypadku nowych przedsiębiorstw oraz już funkcjonujących. Jest jedną z najczęściej stosowanych.

Z kolei metoda porównawcza opiera się na określeniu wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie wyceny porównywalnych firm, które są notowane na giełdzie i są o podobnym charakterze. Metoda porównawcza jest określona na podstawie transakcji kupna bądź sprzedaży podobnych firm, które już funkcjonują na rynku niepublicznym. Jeszcze jednym – elementarnym etapem oszacowania wartości przedsiębiorstwa jest wycena majątku, która służy dla zabezpieczenia i gwarancji należytego wykonania robót –  jeżeli tego dotyczy przedmiot wyceny.

Metoda majątkowa z kolei polega na wycenie przedsiębiorstwa, obejmując grupę sposobów wyznaczających wartość poprzez określenie kosztów majątku pomniejszonych o pasywa obce. Tego typu metody opierają się o wycenę poszczególnych składników budżetu i nie uwzględniają synergii pomiędzy poszczególnymi elementami przedsiębiorstwa, które są związane z ich zorganizowanym wykorzystaniem niezależnie od zastosowanej metody. Zakres działań dotyczących wyceny przedsiębiorstwa opiera się na ustaleniu wartości firmy, a także określenie wartości wydzielonej części przedsiębiorstwa. Ponadto wycenie podlegają środki trwałe oraz urządzenia i maszyny, które są w posiadaniu firmy.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Zapraszamy do biuro rachunkowe WARIDO. Skontaktuj się z nami już teraz!